Нов покрив ще има сградата, предоставена на „Бъдеще за децата“

От 2011 г. сградата на Община 2 е предоставена за безвъзмездно ползване на сдружение „Бъдеще за децата“ за развитие на социални услуги.

Цялостен ремонт на сградата не е извършван, а поетапно са ремонтирани помещенията – общи части, консултативни кабинети, зали, офиси – на двете услуги за общността.

Преди повече от година, по проект на Община Казанлък беше ремонтиран втория етаж от сградата и бяха създадени допълнителни услуги „Спешен прием за деца“ и защитено пространство за изслушване на деца – Синя стая.

Основният проблем на сградата се оказа покрива, който не е ремонтиран, от постояването й през 1965 година.

В резултат на съвместните усилия на Община Казанлък и сдружение „Бъдеще за децата“ бе подготвена цялостна техническа документация, с издадено разрешително за строеж и представено пред Фонд „Социална закрила“.

На 1.08.2020 година, неправителствената организация подписа Договор, с което се постави и начало на дейностите по проекта. Към момента се подготвя необходимата техническа документация и предстои стартиране на строително ремонтните дейности. Проектът е с продължителност до 31.11.2020 г.

Размерът на финансовата подкрепа от Фонд „Социална закрила“ е на стойност 50 000 лв., като организацията осигурява допълнително и 24% собствени средства от общия бюджет.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на предлаганите услуги за деца и семейства и да се създаде по-благоприятна работна среда за специалистите.

Конкретната цел е подобряване на материалната база – чрез обновяване и ремонтиране на покривната конструкция на сградата, която с времето се превърна в привлекателно и специализирано място за подкрепа на деца и семейства.

Към момента, специалистите на  двете социални услуги подкрепят приблизително 200 семейства месечно като осигуряват психосоциално консултиране, терапии, рехабилитация, материална подкрепа.

Текст и снимки Невена Трифонова