Община Казанлък получи финансиране по два еко проекта

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък на проекти, одобрени за финансиране в рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Финансиране от ПУДООС получават 2 проекта от община Казанлък:

  • Проект „Парк „Кулата“ – място за отдих и игри – Етап 1, гр. Казанлък“на Община Казанлък, на стойност 9 971,90 лв.;
  • Проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“на ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък,на стойност 5 000 лв.,

измежду повече от 10 проекта, кандидатствали пред ПУДООС от институции и организации на територията на община Казанлък, в т.ч. проекти на Общината, кметства, училища и детски градини.

Проект „Парк „Кулата“ – място за отдих и игри – Етап 1, гр. Казанлък“ на Община Казанлък има за цел да подобри физическата и жизнената среда в гр. Казанлък. В рамките на проекта ще сесъздаде зона за отдих и игрис площ от 646 кв.м. в имотпри граници: север и юг – ул. „ЕмануилМанолов“, запад – ул. „БратяБъкстон“, а на изток – ул. „Тюлбенска“ в гр.Казанлък.

Проектът ще се изпълни с активното участие и доброволния труд награжданите, живеещи в съседните къщи и жилищни блокове, млади хора, членове на младежки и НПО организации – общо 112 човека.

Дейностите, които ще бъдат реализирани са: почистване на терена, терасиране, заравняване, залесяване, обособяване на алеи и поставяне на паркова мебел.

Проект „Парк „Кулата“ – място за отдих и игри – Етап 1, гр. Казанлък“ надгражда резултатите, постигнати при реализацията на проектите на Община Казанлък: „Красив залез“, „Казанлъшки оазис“, „Парк Изток”, парк в междублоково пространство на бул. ,,Розова долина“ и „Облагородяване на междублоково пространство на ул.“Константин Величков“, финансирани по Национална кампания „Чиста околна среда”.

По проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“ ще сеизгради кът на площ от 300 кв. м. в двора на детската градина, в който ще се провеждат от учители и деца различни дейности, игри и експерименти в пряк контакт с природата. Занималнята на открито ще представляваща кът с маси, пейки, работна дъска, кошчета за разделно събиране на отпадъци, участъци за опитно поле за отглеждане на зеленчуци и билки, както и кът за игра, с катерушки и пързалки. У децата ще се възпитава екологично отношение към околната среда и опазването й чрез представянето по интересен и полезен начин на достъпна информация за живата и неживата природа, която ни заобикаля, както и различни идеи за включването на темите в ежедневната педагогическа работа.

Стремежът на Община Казанлък да превръща все още необлагородени места в града в облагородени нови паркови, междублокови пространства и зони за отдих е важен елемент от общинската политика за развитие на модерна градска среда и отговаря на регионалната политика за развитие на общността.

Целта на кампанията „Чиста околна среда 2019 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.