Общината ще строи асансьор за децата с увреждания

Община Казанлък започва изпълнение на строително-монтажни работи в Дневния център за деца с увреждания, като ще бъде извършен монтаж на асансьорна платформа и вътрешно преустройство на санитарен възел в сградата на Центъра. Дейностите са по проект „Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания, гр. Казанлък“ по Компонент „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата за предоставяне на социални услуги“ по Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика.

Строителният проект предвижда въвеждане на мерки за достъпна среда в Дневния център в Казанлък, като за целта ще бъде поставен хидравличен подемник за достъпна среда със собствена асансьорна кула за монтаж на открито. Проектът предвижда преустройство на съществуващ санитарен възел в достъпно-санитарно хигиенно помещение, съгласно изискванията на Наредба №4. Ще бъдат разширени и две вътрешни квартални врати към дневната на 1-еи етаж.

Всички строителни интервенции по сградата на Дневен център за деца с увреждания трябва да приключат до края на месец ноември. Договорените дейности по проекта възлизат на 58 хил. 831лв., от които 49 хил. 418 лв. ще бъдат финансирани от Фонд „Социална закрила“ и 9 хил. 413 лв. от Община Казанлък. „Предоставяме услуги с най-високо качество за потребителите и техните семейства – консултация, рехабилитация, дневни грижи и всички условия, за да се чувстват добре. С новия проект, който предстои да бъде реализиран ще бъде повишено многократно качеството на услугата. Това ще даде възможност на деца и лица ползващи технически средства, по-лесно да достигат до работните помещения на Дневния център за деца“, подчерта директорът на Дневния център Веска Мараджиева.

Община Казанлък кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика през месец март 2020 год с проект „Осигуряване на достъпна среда за Дневен център за деца с увреждания“. Договорът за съвместна дейност между двете институции бе сключен на 29 юли 2020 год.

„Факт е, че през годините материално – техническата база е обогатявана многократно“, каза директорът на Дневния център Веска Мараджиева. Тя поясни, че Центърът е разкрит в рамките на проект, финансиран по Програма ФАР. В периода от 1 април 2008 – 31 март 2009 год. е разкрита социална услуга в общността Дневен център за деца с увреждания с капацитет 24 места за дневна грижа и 10 места за почасова рехабилитация. След приключване на проекта по донорската програма услугата продължи като делегирана от държавата дейност. В момента услугата успешно се предлага при разширен капацитет от 36 потребители. На 1 октомври 2014 год. е разкрит и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в същата сграда с капацитет 15 места.

И двата дневни центъра работят с изцяло запълнен капацитет и над него. Материалната база на двата центъра е подобрена по проект с финансовата подкрепа на хуманитарна програма на Военно-морските сили на САЩ.

През 2016 год. Община Казанлък реализира проект по Фонд „Социална закрила“ за „Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, Казанлък“. Като резултат от изпълнения проект бе извършван ремонт на пристройка в двора на Дневния център за деца с увреждания и беше обособена работилница за трудотерапевтични занимания с потребителите на социалните услуги. Създаването на работилницата, оборудвана с подходящи пособия и обособени работни места, дава възможност на потребителоте да усвоят в близка до реалната работна среда, което способства включването им в социалната общност.