Стартира Програмата за облагородяване на междублоковите пространства

Програмата има за цел да направи средата на обитаване в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от различни възрасти, имащи различни интереси, да споделят успешно общите пространства, разположени в прилежащите територии на обитаваните от тях жилищни сгради.

Програмата стартира от 1 януари 2021г., като започна приемането на документи в Община Казанлък, чрез заявление по образец на гище №2 в Центъра за административно обслужване. Към него трябва да бъде приложен протокол от проведено Общо събрание на етажната собственост с взетите решения.

Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване.
Няколко варианта са допустимите дейности за вида благоустрояване на междублоковите пространства, като е предоставена възможност на гражданите да заявят какво точно желаят да бъде изградено –паркинг, зона за отдих и озеленяване, зона за спорт, детски кът или др., но при наличие на необходимото мнозинство от етажната собственост – не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части.
Сред критериите са предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащия Подробен устройствен план, а също така, в предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство, както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми.
Важен критерий е и да има решение на Общото събрание на етажната собственост или Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание с необходимото мнозинство – не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части, относно желанието за участие в програмата и вида на желаното благоустрояване.
При одобрение на кандидата, експерти в Община Казанлък подготвят идейно решение за облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се предоставя на заявителите за разглеждане и приемане.
Заявителите следва да приемат идейното решение, с повече от 67 % идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по законов ред. След представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Общински съвет.
Условията за кандидатстване и необходимите документи може да намерите на официалната интернет страница на Община Казанлък
https://www.kazanlak.bg/cat-667.html

Свързана публикация

Програмата за Облагородяване на междублоковите пространства бе приета Единодушно!

loading…