Увеличава се капацитетът на Центъра за обществена подкрепа

В докладната си до Общинския съвет кметът Галина Стоянова обяснява, че увеличаването на капацитета на Центъра ще доведе до разширяването на услугите, които предлага той, ще бъдат обхванати по-широк диапазон от рискови групи, ще бъдат разкрити допълнителни работни места за специалисти, а също така, услугата ще бъде превърната в регионална социална услуга. Увеличението на капацитета на Центъра за обществена подкрепа е заложено в Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2014 – 2020 г. в област Стара Загора и в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.

Центърът за обществена подкрепа работи на територията на Община Казанлък от 2013 г., като капацитетът на социалната услуга в общността е 60 места. След проведен конкурс услугата е възложена за управление на Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък.

Центърът работи с рискови групи и предоставя широк спектър от социални услуги в няколко направления направления: превенция от изоставянето, работа с деца с психо-емоционални проблеми, превенция на отпадане от училище и подкрепа за деца на улицата, подкрепа в следосиновителния период, превенция на насилието, социална и психо-терапевтична работа с деца, жертва на насилие и техните семейства, мобилна социална работа в рисковите общности.

Предлаганата услуга е комплексна, като задоволява потребностите на деца, лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители, преживели насилие, бременни жени, за които има риск да изоставят децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца, които имат проблеми в училище, за които има риск да отпаднат или са отпаднали от образователната система, родители на деца в риск от отпадане от училище, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, подкрепа на приемни родители и осиновители.

През второто шестмесечие на 2018 г. Центърът за обществена подкрепа е работил средно с по 130 случая на деца в риск и техните семейства. През последната година се очертава тенденция към увеличаване броя на потребителите от резидентни услуги в общността, превенция срещу риск от изоставяне на деца още от родилно отделение и увеличения брой заявки от училища и детски градини.

Центърът за обществена подкрепа в Казанлък работи и с потребители от съседните общини Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, тъй като на тяхна територия няма разкрита подобна социална услуга.

Община Казанлък реализира проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в Община Казанлък“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансирана от Европейския съюз. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или близка до семейната среда в общността.

В рамките на 18 месеца бяха реконструирани и оборудвани две сгради в Казанлък, едната от които е сградата на съществуващия Център за обществена подкрепа, с оглед разширяване обхвата на дейността му с дейностите по „Спешен прием“и работа в „Синя стая“.