С глоба от 300 до 1 000 лв. ще се наказва физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места, предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване .

Същата е глобата и за граждани, които изваждат от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да им е възложено тяхното обслужване. От 1 400 до 4 000 лв. са глобите за едноличен търговец или юридическо лице.

От 10 000 до 50 000 лв. ще плаща едноличен търговец или юридическо лице, което изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места и за нерегламентирано изгаряне, или извършване на друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци.

От 5000 до 10 000 лв. е глобата за този, който възложи, или извършва строителни или монтажни работи, или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато такъв се изисква .