Общински съвет

Николай Златанов: Спазваме Евространдартите, изискванията и регламентите за Екологичните норми

Господин Златанов, кои са първите и неотложни задачи, с които се зае новият Общински съвет на Казанлък?

Мандат 2019/2023 година ще бъде третият за мен като председател на Общински съвет – Казанлък. В този смисъл решихме да направим някои нововъведения в работата му. Заедно с новоизбраните общински съветници решихме да приемем един изцяло нов правилник за работата и организацията на дейността на ОбС. Това се налага, тъй като през последните 8 години ние работихме по правилник, който е от 2003 година. През този период са извършвани многократни промени в него и въпреки, че той ни беше удобен, защото го познавахме, във времето явно са се натрупали доста промени, които в един момент дори не можем да съобразим, дали всяка промяна в правилника е съответствала на действащото в момента законодателство. Такъв проблем в общините имат нашите нормативни актове – наредбите на всички общински съвети, които многократно бяха атакувани с Протести на Окръжна прокуратура. Действително през годините не се е следило много, когато са създавани тези наредби и най – вече, когато са променяни до каква степен са съответствали на действащото законодателство. С други думи, когато приемем един изцяло нов правилник, той ще отговаря само на законовите изисквания към настоящия момент.

Друг основен принцип, който приехме, това беше принципът за квотното участие на всички общински съветници при определяне на постоянните комисии. Т.е. броят на съветниците определя броя на председателските и заместник – председателските места. Тъй като окрупнихме комисиите – в предходния мандат имахме комисии, които бяха по-натоварени, а други съответно по-малко натоварени, съответно и председателските и заместник-председателските места станаха по-малко на брой, ги изчислихме чисто математически и ги предоставихме на отделните групи в Общинския съвет. В момента групите в ОбС са четири. В този смисъл, групата на ГЕРБ като най-многобройна има три председателски места, БСП – две, Алтернативата на гражданите – две и едно председателско място за ДПС. Новото е, че след след като определихме броя на председателските и заместник-председателските места, ние единодушно приехме предложените членове на тези комисии. Не сме подлагали на съмнение или на дискусии, качествата на хората, които влизат  в тези комисии. Надявам се, това да бъде едно добро решение за този Общински съвет. Освен това, ако някои от хората в тези комисии, не се справят на местата си, могат да бъдат сменени своевременно.

Решихме за този мандат всички политически групи да имат по един заместник-председател на ОбС. Това е много важно, тъй като образуваните към Общинските съвети – председателски съвети, могат да включват или председателите на групите или заместник-председателите на ОбС. В този смисъл, при четири групи, ако Председателският съвет се състои само от ръководителите на групи ние бихме били  пет човека, решението е да влезат и заместник – председателите на ОбС и в този смисъл този мандат нашият Председателски съвет ще бъде от девет човека. Това ни дава едно широко представителство при обсъждане на отделните проблеми. Защото на практика, ако 9 от 37 човека се съгласят, че дадено предложение за проект е разумно, не би трябвало да очакваме някакъв проблем при приемането на акта в заседанието на Общинския съвет.

В този ОбС имаме около 50 процента нови колеги и се надявам да успеем да се стиковаме, но засега разговорите вървят в една много добра посока.

Остана ли несвършена работа от предходния мандат, която сега ще трябва да довършва новият ОбС?

Няма мандат, в който да няма преливане на задължения от предходния. На първото заседание взехме решение за учредяване на временна комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели. Трябва в кратък срок през месец декември да определим съдебните заседатели. Към момента имаме 27 заявления, трябва да отсеем дали хората отговарят на изискванията на закона, да входираме доклад, да приемем решение и да го изпратим на Окръжен съд – Стара Загора, който да избере посочените от нас хора за съдебни заседатели в Районен съд.

Първата година от всеки мандат е най – трудна, защото изборите се провеждат през месец октомври, през месец ноември се заклева ОбС и на практика времето ни притиска, защото ние трябва да приемем най – важния акт на всеки ОбС – Бюджета на Община Казанлък за 2020 година.

Част от този бюджет е и въпросът с такса „Битови отпадъци“ ? Ще бъдат ли те увеличени през 2020 година и кое налага това увеличение?

Проведохме разширено заседание на Председателския съвет, на което Общинска администрация ни представи разчет за План – сметката за т.нар. от нас „ Чистота“. Такса „Битови отпадъци“ предстои да приемем през месец декември. Това е първата стъпка към приемане на бюджета на всяка Община, тъй като според това, дали има дефицит или пълно покриване на този вид услуга, се съставя и бюджетът за годината.

Какво е положението в Община Казанлък?

От 2012 година до 2019 година такса „Битови отпадъци“ в Казанлък не е променяна. Във времето разходите са нараствали, а приходите са оставали едни и същи. Т.е, ако имаме в това звено 100 човека и минималната работна заплата се е увеличила петкратно, а таксата остава непроменена, стигаме до дефицит. Конкретните цифри зависят от увеличаване на възнагражденията в това звено и от т.нар. отчисления. Това е нещо, за което в бъдеще ще се говори. Радвам се, че общините заговориха на тази тема вече открито, защото всеки се страхуваше да повдигне въпроса. Но кметът на София госпожа Фандъкова обясни вече, че е неизбежно  вдигането на някои местни данъци и такси.

Съгласно европейските регламенти, отчисленията на тон отпадъци, които ние депонираме от нашата претоварна станция в село Ракитница, където се събират отпадъците на общините в област Стара Загора, ние сме длъжни през 2020 година да плащаме 95 лв. на тон депонирани отпадъци. За сравнение през 2012 година, цената е била 18 лева. Увеличението в проценти е 246%.

Защо се налага да се направи?

Защото европейските изисквания и регламенти ни задължават, като членове на ЕС,  да изпълняваме екологичните норми. За щастие Община Казанлък си е „постлала“ добре в предходните години, в старта при първия наш мандат преди 8 години, когато успяхме да завършим Пречиствателната станция, едновременно с това изградихме и Претоварната станция в посока град Мъглиж. По този начин ние стъпваме на една добра база за спазване на екологичните изисквания и евентуално намаляване на таксата, която трябва да отчисляваме за изхвърляните отпадъци. Ако говорим не в проценти, а в цифри, какво предстои да се случи. През 2019 година Община Казанлък е била на дефицит, приблизително 500 хил.лв. – половин милион. Ако запазим сегашното ниво на такса „Битови отпадъци“, дефицитът през 2020 година ще бъде между 1млн.200 хил.лв. и 1 млн. 500 хил.лв. Всичко предстои да бъде изчислено с голяма точност. Именно тези цифри ни стимулираха с госпожа Стоянова да предизвикаме  разширено заседание на Председателския съвет, да изложим този проблем пред съветниците, въпреки краткото време и да искаме тяхното мнение по този въпрос.

Изключително съм доволен от коментара, който се проведе – три от четирите групи категорично подкрепиха предложението да бъде увеличена тази такса – групите на ГЕРБ, Алтернативата на гражданите и ДПС. Целта е да имаме чист и приветлив град. Ако продължим да дотираме отпадъците и чистотата на града, това означава от данъците, които събираме по други пера, например, при прехвърляне на недвижим имот или върху МПС-та, да ги използваме за чистота. Това няма да ни позволи да изпълним другата си дейност, защото с малкия бюджет, с който разполагаме от местните данъци и такси, които събираме – около 15 милиона, какво означава да заделяме 1 млн. 500 хил.лв.? От тези 15 милиона лева ние покриваме разходите по цялото улично осветление на 19 населени места и Казанлък, дофинансираме детски градини и училища, всичко, което се случва в една община. В този смисъл, съветниците считат, че това не може да продължава по този начин.

Групата на БСП по време на разширеното заседание реши, че трябва да обсъди допълнително този въпрос, но положителното в този случай е, че те не казаха „не“, а определиха предложението като разумно, което те трябва да обсъдят, преди да дадат категоричното си становище.

Надявам се и хората да разберат, че когато искаме да живеем в един красив, чист и подреден град, трябва да положим усилия от наша страна, да дадем и нашия дан. В крайна сметка парите, които харчим в общината, това са нашите пари. Те не идват от друго место. Това, на което акцентирахме също е, че увеличението ще ни позволи да подобрим качеството на тази услуга. Съветниците бяха категорични, че ще засилим контрола върху тази услуга, ще направим работна група, която да обсъди всички възможности за подобряване на организацията на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. Най – вероятно ще се опитаме със средствата, които ще си позволим да отделим допълнително, да работим за сепариране на отпадъците, за тяхното предварително разделяне, за да не се налага да плащаме толкова големи такси за отчисление. Ако ние положим усилие отпадъкът да бъде сепариран и боклукът, който заминава за Стара Загора да бъде намален наполовина, тогава няма да плащаме 95 лева на тон, а ще плащаме около 46 лева. В този смисъл, разчитаме на това, че гражданите ще разберат,  че това е неизбежно, защото през 2020 година преминаваме към  изцяло нов начин на изчисляване на такса „Битови отпадъци“. В момента тази такса освен за бизнеса, който има възможност да заявява брой съдове, в които да изхвърля отпадъците, гражданите плащаме промили върху данъчната оценка на имотите. Съгласно европейските изисквания това трябва да бъде прекратено и да преминем към заплащане на реално изхвърлени отпадъци. През 2020 година ще бъде извършено национално преброяване. След като данните влязат в информационната система общините ще могат да преминат към изчисляване на такса „Битови отпадъци“ върху човека, който живее и е адресно регистриран в съответното жилище.

Какво е изражението в цифри на това увеличение ?

Предложението е действащите промили за града да бъдат увеличени от 2 на 4 промила. Какви са конкретните цифри. Примерно, апартамент в зона А, в центъра на Казанлък, на бул.“Цар Освободител“, апартамент с разгъната площ 63 квадрата, с мазе. Данъчната оценка на такъв имот е 30 хил. лв. Досега на тази данъчна оценка гражданите са плащали такса „Битови отпадъци“ 60 лв. След увеличението ще плащат 120 лв.

Друг пример, за къща в село Ясеново от 120 квадрата, с мазе, таван, гараж, данъчната оценка е 4хил. 765 лв., върху която към момента такса „ Битови отпадъци“ е 14 лв. и 30 ст. След увеличението от 6 промила таксата ще стане 28лв. и 59 ст. Нека всеки да си направи сметка, какво означава в село Ясеново, което е едно от най-отдалечените населени места  в общината, да дойде камион, който всяка седмица да изхвърля контейнера пред къщата за 14 лв. и 30 ст. на година. Едно евентуално  увеличение, ще ни позволи да покрием разходите с таксите, които събираме и да можем да поддържаме града си наистина чист и приветлив, и да инвестираме в нови начинания.

Още Новини