Програмата за Облагородяване на междублоковите пространства бе приета Единодушно!

Обсъждането на Програма за облагородяване на междублоковите пространства беше един от акцентите по време на проведеното днес редовно заседание на Общинския съвет в Казанлък.

По думите на общинския съветник Илиана Жекова, Програмата е изготвена от общинска администрация по предложение на общинските съветници от ПП ГЕРБ: „Предложението ни беше продиктувано от поляризацията на мнения на наши съграждани, с които сме обсъждали темата относно премахване на металните гаражи или оставянето им. Основната ни цел е да осигурим условия нашите съграждани да обитават по – привлекателна, по-безопасна, по-красива и социална среда.“

Програмата ще стартира от 1 януари 2021г., като от тази дата ще започне приемането на документи в Община Казанлък, чрез заявление по образец. Към него трябва да бъде приложен протокол от проведено Общо събрание на етажната собственост с взетите решения. Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване.

Жекова подчерта, че в Програмата са посочени няколко варианта допустими дейности за вида благоустрояване на междублоковите пространства, като е предоставена възможност на гражданите да заявят какво точно желаят да бъде изградено –паркинг, зона за отдих и озеленяване, зона за спорт, детски кът или др., но при наличие на необходимото мнозинство от етажната собственост – не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части.

В срок от 30 дни след подаване на заявлението, комисия от експерти, определени със заповед на кмета на общината се произнася по допустимостта на предложението в съответствие с конкретни критерии.

Сред критериите са предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащия Подробен устройствен план, а също така, в предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство, както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми.

Важен критерий е и да има решение на Общото събрание на етажната собственост или Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание с необходимото мнозинство – не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части, относно желанието за участие в програмата и вида на желаното благоустрояване.

Илиана Жекова поясни още, че при одобрение на кандидата, експерти в Община Казанлък подготвят идейно решение за облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се предоставя на заявителите за разглеждане и приемане.

Заявителите следва да приемат идейното решение, с повече от 67 % идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по законов ред. След представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Общински съвет.

Кметът на Община Казанлък  във Фейсбук БЛАГОДАРИ на общинските съветници от ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ за това, че подкрепиха Програмата за облагородяване на междублоковите пространства.

Свързана публикация

Още 4 междублокови пространства придадоха Европейски вид на Казанлък