Разрешиха Изменение в Общия устройствен план на Община Казанлък

В Докладната записка на кмета Галина Стоянова, с която беше предложено да се разреши изменението беше посочено, че в Общината са получени 20 заявления от частни лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на Общия устройствен план.

Тези лица желаят изменения на действащи Подробни устройствени планове за имотите си в регулация, показващи какво може да се застрои в имотите и до какъв процент или изработване на такива за имотите им извън урбанизираните територии, което налага и изменения в Общия устройствен план.

По време на заседанието общинският съветник арх. Емил Недялков от ГЕРБ поясни, че Комисията по устройство на териториите и Комисията за общинска собственост са изслушали инвестиционните намерения на възложители и проектанти и са се запознали с това, какъв тип сгради ще се изграждат при приемането  на промяната на този нов Общ устройствен план.

Арх. Недялков поясни също, че в доклада са описани фазите на изработване на двата вида проект за всеки от 20-те инвестиционни намерения.

В първата фаза се изработва предварителен проект от архитекта, комуто е възложена задачата и се провежда обществено обсъждане, за което трябва да се уведомят всички заинтересовани лица, които ше бъдат засегнати от промените.

При липса на обосновани възражения, се пристъпва към втора стъпка – окончателен проект. Той трябва да бъде съобразен с обществената реакция и постъпилите основателни предложения или възражения от проведенето обществено обсъждане.

„Като общински съветници ние сме загрижени за облика на града ни и искаме да призовем гражданите да бъдат дейни участници на бъдещите обществени обсъждания за съответните предложения от промяната на плана.“, каза арх. Недялков.

Той подчерта, че чрез сегашното приемане на Разрешиние за промяната на Общия устройствен план на Община Казанлък, трябва да се има предвид, че при по-нататъшни възникнали заявления за промяна на плана, съветниците ще бъдат много по-бдителни и по – взискателни относно това как тази промяна ще повлияе на облика на града, неговото градоустройство и най-вече – как биха реагирали казанлъчани на тези промени в градоустройството.

Общият устройствен план на Община Казанлък е приет в края на 2017 г. и се прилага вече 2 години и половина. С течение на времето са реализирани различни инвестиционни намерения, касаещи частни интереси итакива с обществено значение.

“Нека хората от различните квартали, чиито облик ще бъде променен, бъдат тези, които да изкажат основателно мнение за одобрение или не на окончателните проекти, предложени от проектанти и възложители”, конкретизира общинският съветник арх. Емил Недялков.