Съветниците гласуваха Нова Наредба за използване на спортните обекти в Община Казанлък

С  новата Наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите за ползване на спортна база – общинска собственост, съгласно новия Закон за физическо възпитание и спорт.

Новата Наредба следва по-социалните политики в третия мандат на Кмета Галина Стоянова и обедини гледните точки на общинските съветници в духа на равнопоставеност и облекчени изисквания за развиване на масов спорт от клубовете на територията на общината. Спортната база, с която разполага Община Казанлък, е многофункционална и Наредба №10 дава възможност за провеждане на тренировки в една и съща база, по установен график, на различни видове спорт.

В новия нормативен документ на Община Казанлък се посочва: „Спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейност. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и за прояви с обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти.“.