Полезно

Какво се промени от началото на 2020 г.

В началото на всяка година се предвиждат редица законодателни промени в трудовото и осигурително законодателство, ето защо в следната статия ще Ви представим най-съществените промени, които влязоха в сила от началото на 2020 г., както и най-съществената информация, която вълнува мнозина и остава непроменена спрямо предходната 2019 г.

Увеличава се минималната работна заплата от 560 лв. на 610 лв.

Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва на 3000 лв.

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 400 лв. на 420 лв.

Запазва се процентът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивото от 2019г. :

за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително -19,8 на сто;

за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.

Запазват се и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2020 г. съгласно приложение № 2.

За 2020 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е увеличен спрямо изминалата 2019г. от 1.400 лв.. на 1.525 лв.

В сила от 01.01.2020 в чл. 5 ал. 7 т. 1 от КСО се изброяват документите, които работодателите трябва да съхраняват в трудовото досие на работниците.

Повишават се изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд:

Възраст                                               стаж

Мъже                     64 години и 3 месеца            38 години и 10 месеца

Жени                      61 години и 6 месеца            35 години и 10 месеца

Увеличава се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 13,93 %:

– от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.;

– от 1 юли до 31 декември – 250 лв.

Остава непроменен размерът на минималното дневно обезщетение за безработица от 9 лв., както и дневният максимален размер от 74,29 лв.

Запазва се паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – 380 лв.

Не се променя размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

Запазва се режимът на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност като първите 3 дни са за сметка на работодателя в размер на 70 % от среднодневното брутно възнаграждение, а от четвъртия ден се изплаща от НОИ в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение.

За дните на лицата, които са в неплатен отпуск, се дължи здравна осигуровка от работодателя в увеличен размер върху 305 лв., а за дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка върху 610 лв.

Запазва се периодът на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Още Новини