Обявени са Изискванията към кандидатите за безлихвен кредит до 4500 лв.

Програмата е разработена от “Българска банка за развитие” АД и е с бюджет от 200 милиона лева. Тя ще бъде обезпечена със средствата от увеличението на капитала на ББР.

За него ще може да се кандидатства до 31.12.2020 година, реши правителството на извънредно заседание. Не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на кредитите. Кредитите ще са със срок до 5 години, с минимум 6 и не повече от 24 месеца гратисен период. Кредитополучателите ще имат право на предсрочно погасяване на дълга, без да се дължи такса/комисиона за това.

В Програмата се съдържат условията, на които трябва да отговарят физическите лица, за да получат финансиране, както и самият механизъм за кредитирането.

С цел подпомагане на хората, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 – лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се с прекъснати доходи при извънредното положение, Българската банка за развитие обявяви механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити.

Изискванията за получаване на безлихвен кредит за наетите по трудово правоотношение са:

Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;

Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Изискванията за получаване на безлихвен кредит за самоосигуряващите се са:

Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки, и  не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на  заема.

Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя. Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата. Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

За кредит по програмата може да се кандидатства до 31.12.2020 г.

Необходимо е лицата да представят пред банката-партньор на ББР по програмата:

Искане за финансиране по одобрен образец (ще бъде предоставено от търговската банка);

Валиден документ за самоличност – лична карта или паспорт;

Документ за регистрация на лицето, ако е самоосигуряващо се;

Данни за работодателя и за сключения трудов договор (изисква се и справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение 6 месеца назад);

Декларация, съдържаща следните изявления:

Декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващите се лица и/или документи, установяващи над 20% спад в доходите на самоосигуряващите се лица в първото тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на 2019 г.;

Декларация, че лицето е в неплатен отпуск вследствие на пандемията, като началната дата на неплатения отпуск трябва да е след 08.03.2020 г.;

Декларация на кандидата за временно спряна (изцяло или частично) дейност на неговия работодател, което е последица от пандемията;

Декларация, че лицето не получава възнаграждение за своя труд по друго правоотношение;

Декларация за намеренията на лицето да се върне на същата работа/да възобнови прекъснатата дейност – за самоосигуряващите се лица;

Декларация, че за лицето (без значение дали е на трудов договор или е самоосигуряващо се) има платени осигурителни вноски;

Декларация, че паралелно с кандидатстването за кредита кандидатът не се възползва и от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията.

Днес 15 април ББР ще оповести търговските банки-партньори по програмата.