Омбудсманът напомня, как онлайн може да се подаде заявление за детски надбавки

В помощ на ползващите месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, Омбудсманът напомня за възможности за подаване на заявления по време на извънредното положение:

1.Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване. За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП); Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване на следния адрес https://edelivery.egov.bg/Account/Register ; Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението. След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението. Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.

В случай, че не разполагате с ПИК от НОИ, можете първо да се сдобиете облачен КЕП, като се информирате за това на  адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Информация за това как да се сдобиете с ПИК от НОИ, можете да видите на адрес: https://www.nssi.bg/images/bg/users/userinfo/NOI_pic_DAEU.pdf

2. Заявяване чрез електронен адрес ao@asp.government.bg. За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението. Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали и Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение е налична на адрес http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/instruktsiya-za-polzvane-na-elektronni-administrativni-uslugi

Общественият посредник приема жалби и сигнали на тел. 0431 98340,  e-mail: ombudsman_kazanlak@abv.bg  и чрез онлайн формата за подаване на жалби и сигнали на адрес :   https://www.kazanlak.bg/index.php?p=ombusman