Съвети в помощ на регистрация на безработните дава Омбусманът

Ето какво е добре да знаем, на база приетите вече закони и наредби, чрез които можем да получим различни видове помощ или да се регистрираме в Бюрото по труда .

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., бе обнародван в “Държавен вестник” с дата 24.3.2020 г.
Считано от 24 март т.г. подаването на документи, свързани с отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на хартиен носител, ще се извършва в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ). В Националния осигурителен институт (НОИ) ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ.
Как да получа ПИК код от НОИ?

ПИК може да получите лично или чрез упълномощено лице във всяко едно териториално поделение на НОИ в страната. Личното получаване на ПИК става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.
Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично,
нотариално заверено пълномощно. НОИ предоставя възможност за подаване на искане за издаване на ПИК на НОИ и по електронен път. Услугата вече е достъпна за потребителите на услугите на институцията и се осъществява през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Чрез системата искането за издаване на ПИК се подава към съответното териториално поделение на НОИ, а издаденото удостоверение се връчва на лицето отново чрез нея. Използването на ССЕВ изисква регистрация и наличието на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис.

Как използваме облачен квалифициран електронен подпис (КЕП)

Регистрация и идентификация в приложението на Evrotrust
https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe

Как да се възползвате от е-услуги за регистрация като безработно лице?

Преди да стартирате ползването на е- услуги, необходимо е да се регистрирате като потребител в Системата за сигурно електронно връчване / ССЕВ/.Стъпки за регистрация :
https://edelivery.egov.bg/
https://edelivery.egov.bg/Account/Register
https://edelivery.egov.bg/Account/Register
https://ereports.nssi.bg/NSSIAuthentication?returnUrl=https%3a%2f%2fedelivery.egov.bg%2fAccount%2fAuthenticateNoiPik

Регистрацията в дирекция „Бюро по труда“ е възможно да се случи онлайн, с ползването на КЕП или ПИК от НОИ, като достъп се осигурява чрез Системата за сигурно електронно връчване edelivery.egov.bg. Стъпки за регистрация :

Влез със своя КЕП или ПИК на НОИ https://edelivery.egov.bg/Account/Login
и избери Заяви е-услуга
Избор → Избор на администрация → Избор на услуга
①Избор на администрация → Агенция по заетостта
②Избор на услуга → 1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица
Подготовка на необходимите документи Изтегляне на документи Попълване на документи Прикачване на документи Подаване на заявление.

ЧЕТИ ИНСТРУКЦИИТЕ В ЛЯВОТО ПОЛЕ И ПОПЪЛВАЙ КОРЕКТНО!!! ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ!

Регистрацията на безработни лица в НОИ се извършва задължително с ПИК от НОИ на страницата на НОИ. Стъпки за регистрация :
На интернет страницата на Национален осигурителен институт : (www.nssi.bg)
Избирате Е-услуги https://www.nssi.bg/eservicesbg

Административни услуги https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx

Избор НОИ ТП Стара Загора https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx?ProviderID=3a3fb82c-b183-4e6f-bb9b-33e42a39386f
е-Парични обезщетения за безработица https://serviceseprocess.nssi.bg/services.aspx?GroupID=7648f48a-3845-4809-81ae-08472c03ce69

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО

https://serviceseprocess.nssi.bg/service_description.aspx?ID=9447d97b-6c36-472c-b7a1-725ffa5c8a7a

Заяви https://serviceseprocess.nssi.bg/service_application.aspx?ID=9447d97b-6c36-472c-b7a1-725ffa5c8a7a&CorrelationID=fb076bd9-e008-402b-9df2-56332ac2ae98

ПОПЪЛВАЙ КОРЕКТНО !!!

ВАЖНО!!!

Регистрацията трябва да стартира 7 работни дни след връчване на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да може работодателя да е подал информацията за това към НАП.

Сроковете за регистрация по принцип са до 7 работни дни в
ДБТ и до 3 месеца в НОИ за изчисляване на парично обезщетение .

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение.

Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната