Заработи Нова Онлайн услуга за получаване на Помощи

Новата електронна услуга за еднократна помощ за граждани е на Агенцията за социално подпомагане: 421 „Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане“, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги https://egov.bg/.

С тази услуга се предоставя възможност на гражданите по електронен път да могат да заявяват еднократна помощ, която се отпуска за инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни нужди, по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Услугата е особено актуална в периода на извънредно положение и от нея ще могат да се възползват родители на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи.

За да заявите услугата, е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване (http://edelivery.egov.bg/

За удостоверяване на Вашата самоличност при регистрация в Системата е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис или 10-значен буквено-цифрен персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ).

Попълнената и съхранена форма, както и необходимите придружаващи документи можете да изпращате чрез Системата за сигурно електронно връчване към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.