Кобилата Милена и Конят Христо очакват своите купувачи

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, чл. 80, ал. 7,  и чл. 81  от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на:

 

 

Предмет на търга:

 

Час

на търга

 

Начална тръжна цена, лв.

Цена за

тр. док.,

в лв. /без дълж. ДДС/

1.Кобила с уникален доживотен

№: 100003000124235,  име Милена

10,0045050
2.Кон с уникален доживотен № 100003000124273, име Христо10,3065050

 

Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г. в ст. 21А в сградата на Община Казанлък. Втора дата –  20.11.2019 г.,  при същите условия.

Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена.

Тръжна документация се получава от гише № 7 в ЦИУ при Община Казанлък срещу заплатена цена в брой на касата в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Оглед на животните: за кобилата – в Животновъден обект на ЗП Велина Иванова Ракаджиева в с. Овощник, общ. Казанлък и кончето в Животновъден обект на ЗП Златка Генчева Стойчева, гр. Казанлък от 10ч. до 16 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

Необходими документи за участие в търга: Заявление /по образец/, ведно с приложенията към него. За лицата, регистрирани по Търговския закон е задължително посочването на ЕИК по БУЛСТАТ.

За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.