Един мандат, посветен на Реконструкция, Обновление и Модернизиране на всички детски градини и училища в Общината

Официалното откриване на ремонтираното детско заведение уважи кметът на община Казанлък Галина Стоянова: „Освен в ръцете на добри специалисти, каквито са учителите в детската градина, децата ще бъдат в уютни занимални.“, отбеляза в приветствието си Кметът на Казанлък и пожела на всички здраве, да живеят и да се радват задружно на детството.

В началото на есенния сезон „Славейче“ посреща децата с ремонтиран южен корпус. Със средства от Общинския бюджет в размер на 226 000лв. с ДДС Община Казанлък обнови: покрив, с цялостна топлоизолация, топлоизолирани външни стени на южния корпус, нова дограма, газифициране и подмяна на топлинния източник, мълниезащитна и заземителна инсталация.

Празничната сряда за всички присъстващи на официалното откриване на обновеното детско заведение бе изпълнена с много усмивки, детски смях, думи на благодарност, пожелания за весели игри и подаръци.

На територията на град Казанлък има 13 общински детски градини с общо 16 филиали в останалите населени места в Общината и 4 дневни детски ясли. От тях реновирани до момента са 12 детски градини и 4 детски ясли.

Броят на децата в детските градини е приблизително 2 270, а в детските ясли – 340 деца.

Добрият опит от извършената през първия мандат (2015 г. – 2016 г.) частична оптимизация на детските градини доведе до втори етап на окрупняване на детските заведения. Това доведе до максимално използване на ресурса, предоставен от държавния бюджет, както и осъществяване на по-добър контрол върху дейността на детските градини.

От есента на 2015 г. Общинското предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“ ежедневно приготвя и предоставя готова храна за децата, ползващи услугите на Детска млечна кухня и за децата, посещаващи детски ясли и детски градини на територията на Общината – приблизително за 2 400 деца на ден на възраст от 10 месеца до 7 години (в 4 детски ясли и 13 детски градини с 16 филиала). Около 400 родители се възползват от услугите на Детска млечна кухня в Казанлък и във филиалите по населените места: гр. Крън, с. Енина, с. Шейново, с. Копринка, с. Бузовград, с. Черганово и с. Овощник. С въвеждането на тази услуга разходите бяха намалени с 50% и качеството на предлаганата храна бе подобрен

ДГ № 2 „Снежанка“ – цялостно топлоизолиране на външни стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата, сменена дограма. Изградено мълниезащитно съоръжение. Обща стойност на ремонтните дейности 265 300 лв. От МОН предоставени 10 000 лв. за подобряване на спортната площадка.

Успешно бе изпълнен проект „Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък“ на обща стойност 653 180,04 лв., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 по Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема БГ 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Детските заведения, обект на интервенцията, бяха Детска ясла № 4 „Пролет“, Детска ясла № 5 „Детелина“, , ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, ЦДГ № 9 „Слънчице“ и ОДЗ №15 „Звънче“. Като допълнителен обект бяха изпълнени дейности и в ДГ № 2 „Снежанка“. В обектите предварително бяха реализирани енергоспестяващи мерки като подмяна на дограма, изолация на външни стени и покрив. Основната цел на проекта бе да се подобри допълнително енергийната ефективност на 6-те детски заведения посредством подмяна на отоплителните им инсталации, горивната база и газификацията им. Изпълнението на тези мерки допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и подобряването на условията в образователната инфраструктура на територията на община Казанлък.

Съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2016 г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места в ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък се извърши цялостно топлоизолиране на външните стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата. Старата дограма е заменена с нова PVC. Направена е подмяна на тръбната мрежа на отоплителната инсталация и на част от радиаторите, изградено е мълниезащитно съоръжение. За ремонтните дейности бяха предвидени 265 300 лв. Допълнително Община Казанлък кандидатства пред Министерство на образованието и науката за подобряване спортните площадки на детското заведение на обща стойност 10 000 лв., включващо подмяна на игрални съоръжения и обновяване на дворното пространство, съгласно действащата нормативна уредба.

Приложени са мерки за енергийна ефективност в Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“ по Проект „Красива България” (ПКБ) 2017 към Министерството на труда и социалната политика, по който Община Казанлък кандидатства. Участието на Общината в Кампания 2017 по Проекта за Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“ е по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”. Общата стойност на проекта  е в размер на 179 792 лв. с ДДС, от които 50% е съфинансирането от Община Казанлък и 89 896 лв. с ДДС (50 % от общата стойност) – от Проект „Красива България”. Предвидените дейности за подобряване на състоянието на сградата на детската ясла са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт на покрива. За детското заведение допълнително Община Казанлък извърши газификация, която финансира от собствения си бюджет в общ размер на 49 885,68 лв.

За малко повече от две поредни години (общо 26 месеца, 2017 г. – 2018 г.) Община Казанлък изпълни проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Общата стойност на проекта е в размер на 9 504 532,06 лв. Със средствата бяха реконструирани общо осем обекта от образователната инфраструктура на територията на община Казанлък: три детски градини в казанлъшкия квартал “Изток“ – ДГ № 1 „Здравец“, ДГ № 11 „Слънце“ и филиала на ДГ № 15 „Звънче“ и пет училища (ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Овощник, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ръжена и ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Крън. Строително-монтажните работи включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт и изграждане на водопровод и канализационни инсталации, газификация и свързване с градската газоразпределителна мрежа, монтаж на ново оборудване и осигуряване на мерки за достъпна среда. Извършена бе цялостна реконструкция на дворните пространства.

Съгласно Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2018 г. за строителство и ремонт на обекти общинска собственост в Казанлък и населените места в ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък се извърши цялостно топлоизолиране на външните стени, ремонт на покрива и топлоизолация на пода на сградата. Старата дограма е заменена с нова PVC. Направена е подмяна на тръбната мрежа на отоплителната инсталация и на част от радиаторите, изградено е мълниезащитно съоръжение. За ремонтните дейности бяха предвидени 280 000 лв.

От 2018 г. в сферата на образованието Община Казанлък предостави нова електронна услуга в детските градини за удобство на гражданите – за прием на децата в детските градини. Целта е подобряване на прозрачността, информираността и достъпа до база данни.

Приложени бяха мерки за енергийна ефективност в Дневна детска ясла № 6 „Надежда“. Това става възможно чрез заделените в бюджета на Общината средства в общ размер на 172 000 лв. от Инвестиционната програма за 2018 г. Извършените дейности за подобряване на състоянието на сградата на детската ясла са подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, ремонт и топлоизолация на покрива.

От Инвестиционната програма на Общината бе извършен ремонт на ДГ № 17 „Славейче“  – покрив, фасада, дограма и изолация. Финансира се от бюджета на Община Казанлък за 215 983,78 лв. с ДДС.

В Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2019 г. бяха заложени общо 96 052 лв., които дадоха възможност за облагородяване на детските площадки на територията на Дневна детска ясла № 4 „Пролет“ и Детска градина № 8 „Юрий Гагарин“.