Предлагат да се блокират И платежни сметки на длъжници

Публичните изпълнители на НАП ще може да блокират не само банковите сметки на длъжници, а и всичките им платежни сметки, предвиждат пуснати за обществено обсъждане промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Това са сметки, издавани от доставчици на платежни услуги, които не са банки. Много фирми работят в сферата на платежните услуги и издаването на електронни пари, като и средствата на длъжници в сметки към тях ще бъдат блокирани.

10-годишният абсолютен давностен срок, след изтичането на който се счита, че задължението към хазната е погасено, да не важи за фирми, за които тече процедура по несъстоятелност, предвиждат още промени в ДОПК.

След като НАП предяви публичните вземания пред съда по несъстоятелността не може да влияе върху продължителността на процедурата.

Ако длъжникът обжалва актовете на съда или оспорва публичните вземания, докато се стигне до осребряване и разпределение на имуществото е възможно 10-годишният давностен срок да изтече, гласят мотивите.

На  следващо  място  законопроектът  предвижда  непотърсените  от  купувача  в шестмесечен срок вещи, продадени от НАП при публична продан, да се считат за изоставени в полза на държавата (чл.246, ал. 8).

Мярката цели да минимизира разходите на НАП за съхранение на продадени чрез публична продан вещи, чиито купувачи не се явяват да ги получат.

При бездействие на купувача в много случаи НАП е изправена пред необходимостта да съхранява за неопределено време чужди движими вещи, без да има правото да се разпореди с тях, включително и да ги унищожи, като същевременно извършва разходи за съхраняването им.

Източник:  Pariteni.bg