Възобновява се провеждането на обучения, финансирани с публични средства и със средства от ЕСИФ

Агенцията по заетостта информира, че съгласно т. 2, букви би) и бй) от Заповед № РД-01270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, се допуска провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и финансирани от държавния бюджет по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

В тази връзка Агенцията по заетостта дава следните указания:

Обучаващите организации, в т.ч. Доставчици на обучение (ДОб), които са прекъснали започнали вече курсове или не са стартирали обучения поради обявяването на извънредно положение в България на 13.03.2020 г., могат да подновят организирането им. За целта, при провеждането им следва да осигурят условия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, свързани с провеждането на групови мероприятия и предоставяне на услуги на граждани, вкл. на закрито.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че обученията за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, финансирани чрез Агенцията по заетостта по реда на Националния план за действие по заетостта или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) се провеждат в присъствена форма. Съгласно т. 8 от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се забранява провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, което определя и максимално допустимия брой курсисти в групите за обученията.

ДОб, които искат да продължат обученията по реда на ОП РЧР, следва да представят актуализирани графици, съгласно условията посочени в двустранно подписаното Споразумение и Указания за работа на ДОб. Във връзка с оптимизиране на процесите при работа с електронната платформа на ДОб Ви информираме, че e актуализирано ръководството за регистрация на ДОб по ОП РЧР 2014 – 2020. То е достъпно на електронен адрес: https://training.az.government.bg/registration.

Обучаващите организации, които преценят, че не могат да подновят дейностите, свързани с провеждане/финализиране на обученията, следва да информират писмено дирекции „Бюро по труда” по местопровеждане на курсаи да извършат съответните корекции чрез електронната платформа на ДОб.

Разходите за всяко едно обучение, проведено в периода на временното спиране на дейностите, свързани с обучения с ваучери, ще се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани от Агенцията по заетостта.

Молим да имате предвид, че на 31.03.2020 г. Управляващият орган на ОП РЧР издаде решение за временно преустановяване на приема на заявления и предоставяне на ваучерипо проект BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица”. След извършената преоценка на наличните финансови ресурси по ОП РЧР 2014 – 2020 и предвид икономическата ситуация в страната вследствие на възникналата пандемия и извънредното положение, се наложи предприемането на спешни мерки срещу нарастващата безработица чрез насочване на допълнителни ресурси. На базата на извършената преоценка, временно преустановените от 01.04.2020 г. дейности (прием на заявления и предоставяне на ваучери за обучение) се прекратяват за постоянно.

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

При възникнали въпроси относно спазването на въведени противоепидемични мерки, ДОб следва да се обръщат към съответните поделения на Регионалната здравна инспекция.