Стартират процедури за предоставяне средства на работодателите

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково и Николаево, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през юни 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • за първите пет разкрити работни места от работодатели-микропредприятия /чл. 50/- свободни средства – 3 140 лв.;
  • за безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 год., с основно и по-ниско образование и над 50 г./чл.51, ал.1 от ЗНЗ/- свободни средства – 1 856 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания/чл.51, ал.2 от ЗНЗ/ – свободни средства – 3 487 лв.;
  • за лица с трайни увреждания , вкл. военноинвалиди /чл. 52/- свободни средства – 3 198 лв.;
  • за самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст /чл. 53а/- свободни средства – 3 810 лв.;
  • за безработни над 55-годишна възраст /чл. 55а/- свободни средства – 3 400 лв.;

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3 662 лв.;
  • работодатели от публичния сектор (Компонент 2) – свободни средства – 3 635 лв.;

Национална програма “Помощ за пенсиониране”– свободни средства – 3 951 лв.

Дирекция “Бюро по труда”- Казанлък уведомява работодателите от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, че разполага и с финансови средства в размер на 525 лв., в рамките на които може да  сключва договори по реда на чл.63, ал.1 от ЗНЗ

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, както и на тел. 0431/63163.