Канят на обсъждане на финален Доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на гр. Казанлък за периода 2014-2020

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 (ИПГВР) е един от основните стратегически документи за развитие на Община Казанлък през периода 2014 – 2020 година.

В края на периода на действие на ИПГВР се извършва финално отчитане на плана, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени през декември 2020 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общинска администрация изготви финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година и кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да се запознаят с документа.

Във връзка с действащите мерки и ограничения за публични събития е невъзможно финалния доклад-отчет да Ви бъде представен с физическо присъствие на участниците.

Поради това Ви каним да се  запознаете с изготвения финален доклад-отчет, прикачен в два файла към настоящата покана.

Имате възможност да направите коментари по изготвения финален доклад-отчет чрез и-мейл кореспонденция в срок до 17:30 часа на 05.04.2021 г. на електронна поща  h.bogutlieva@kazanlak.bg или v.dimitrova@kazanlak.bg.

Финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година
Приложение матрица бюджет

loading…