Промениха условията за плащане на такси за детска градина в подготвителните групи

Общинският съвет в Казанлък прие промени в Наредба №26, касаеща плащането на такси за детска градина на децата от подготвителните групи в Община Казанлък.

Във връзка с това общинският съветник от ГЕРБ Аксения Тилева, член на Комисията по образование младежки дейности и спорт, поясни, че в Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че държавата подпомага заплащането на такси от родителите, дължими за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование.

Средствата се осигуряват чрез държавния бюджет. Тилева поясни, че тази година с решение на Министерски съвет за разпределението на единните разходни стандарти е определена сума от 174 лв. на дете от подготвителна група, която сума да бъде използвана за подпомагане на родителите при заплащане на таксата за храна в детската градина.

Тези средства не могат да покрият разходите за изхранването на децата от подготвителните групи. „Затова беше необходимо Общинският съвет да предприеме промяна в наредбата, така че да определи справедливи критерии, по които да се определи, кои родители ще могат да се възползват от пълното освобождаване от такса за детска градина и кои ще могат да се възползват от средствата, които подпомагат заплащането такса за детска градина“, обясни Аксения Тилева.

Тя подчерта също, че промените са направени, след като е извършено проучване, кои родители на деца от подготвителни групи заплащат пълна такса и кои вече са се възползвали от облекченията при заплащане на таксите в досега действащия регламент на Наредба № 26.

Според анализа е видно, че много голяма част от децата ползват облекчения по смисъла на действащата до момента законова уредба. Голям процент от децата не заплащат такса за детска градина, когато са в подготвителна група, тъй като тези средства се покриват от национален проект за активно приобщаване в системата на предучилищното образование.

Тилева поясни, че в този смисъл е и промяната в Наредба № 26: всяко второ и следващо дете, което посещава подготвителна група в детската градина и има братче или сестричка, които са ученици, ще посещава градината безплатно в рамките на цялата учебна година. За останалите деца помощта се изразява в намаляване размера на таксата за детска градина, като тя става по 1 лв. на дете на ден.

Аксения Тилева подчерта, че с приемането на промените в Наредба №26 се постигат няколко основни цели: дава се широк достъп до задължителното предучилищно образование на всички деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка; дава се възможност за адекватна социализация и адаптация на децата в този момент и адекватната им подготовка за училищно образование; а също така, това е сериозна помощ и подкрепа за родителите, които имат повече от едно дете в семейството.

 

loading…