В НС приеха промените за втората пенсия в КСО!

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително, остават по-малко от пет години до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия, определена в Кодекса за социално осигуряване /КСО/, и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, може еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването от фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване в универсален пенсионен фонд по реда на наредбата от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Парламентът прие окончателно промените в КСО на второ четене.

При смърт на осигурено лице, което членува във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на съответните разпоредби от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните.

С влизането в сила на този закон съществуващите пенсионни резерви за изплащане на пожизнени пенсии от универсалните пенсионни фондове се преобразуват в резерви за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии.
До 31 юли 2021 г. включително Националната агенция за приходите предоставя еднократно на пенсионноосигурителните дружества информация за брутния размер на преведените осигурителни вноски за осигурените лица в управляваните от тях универсални пенсионни фондове към 30 юни 2021 г.

Източник: Pariteni.bg

loading…