Николай Златанов – акценти от работата на Общински съвет Казанлък

По време на редовно заседание Общинският съвет в Казанлък, председателят Николай Златанов представи отчет за периода 05.11.2021г.-05.05.2022г. Основните акценти в работата на Общински Съвет са стабилното състояние на общинските медицински центрове по време на КОВИД кризата и недопускане на пандемична обстановка. През периода на повишени инфлационни процеси не се допусна увеличение на местните данъци и такси. Инвестиционната програма се изпълнява по всички показатели.

 

Към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2022 година с ново Приложение „Определяне на общински обекти от първостепенно значение“  бяха добавени два нови обекта: обект по  Проект „Реконструкция на общински път и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до язовир „Копринка“, който е заложен в Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година в Приоритет 3 „Развитие на устойчива градска мобилност и подобряване качеството на транспортната инфраструктура“, мярка „Подобряване на експлоатационното състояние на общинските улици и пътища“, и обект  Изграждане на транспортна връзка на източната част на Казанлък с околовръстния път София – Бургас“.

Общинският съвет изрази и предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи, засегнати съгласно техническото задание и предварителния проект за реконструкция на пътя Казанлък – Копринка и изграждане на велосипедна алея.

Друг акцент в решенията на Общински съвет е изменение в Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. С промяната бе определен максимален срок за ползване на общинско жилище от едно и също лице или семейство – 10 години. Дълги години Наредба 12 на Община Казанлък не е променяна по отношение на критериите за настаняване. По този начин има възможност да се помогне на повече граждани, които чакат с години. В Казанлък има картотекирани граждани, които чакат от пет и повече години, за да ползват общинско жилище под наем.

До гласуваната промяна в наредбата, след изтичане на петгодишния договор за наем с Общината на наемателите, които отново кандидатстват, е удължаван договорът, като не са поставяни условия за максимален брой години на ползване на общинския имот. По този начин съществуват договори с граждани от над 20 години. По-голямата част от договорите изтичат през 2023 година и няма да бъдат подновени със сегашните им наематели. Те ще бъдат уведомени и ще имат достатъчно време да търсят жилища на свободния пазар.

Към момента общинските наеми са 1 лв. на квадрат на член от семейството, като  на член се полагат 20 квадрата. Ако едно семейство е от четири души и ползва жилище от 100 квадрата, то заплаща за 80 квадрата 80 лв.,останалите 20 квадрата се заплащат по пазарен наем – 2 лв. на квадрат.

Сред условията за кандидатстване за общинско жилище са : кандидатстващите да не са извършвали разпоредителни сделка през последните 10 години – да не са продавали имот, да не са собственици на вила, фирма, да са граждани на община Казанлък през последните 5 години, доходът да не надвишава минималната работна заплата на член от семейството.


 

loading…