И Казанлък ще има индустриална зона

Това предложение направи общинска администрация,а  капиталът на дружеството е в размер на 112 000 лева, от които 109 400 лева са непаричната вноска, която е недвижим имот частна общинска собственост с площ 68 337 кв. м в местността „Даскалов соргун“ на село Бузовград, и 2600 лева – парична вноска.

Имотът се намира в южната част на града, от изток по пътя Казанлък-Бузовград.

Новоучреденото дружество ще има предмет на дейност изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем на длъготрайни активи, консултантска, маркетингова, рекламна дейност, посредничество и други дейности.

Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличният собственик на капитала, който е Община Казанлък.

Предлага се и откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на новоучреденото дружество „Индустриална зона – Казанлък“. Изискванията за кандатите са да са магистри по архитектура, икономика, строителство с минимален стаж по специалността от 3 години, както ида познават съответните закони и наредбите на ОбС. Комисия с председател ресорния заместник-кмет Даниела Коева ще оценява кандидатите на 23 август т.г.

Точно преди една година – на 20 юли 2018-а, в Казанлък бе подписан Меморандума за сътрудничество между Община Казанлък и „Национална компания индустриални зони” ЕАД, за изграждането на новата индустриална зона на града. Документът бе подписан от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и изпълнителния директор на „Национална компания индустриални зони” ЕАД Антоанета Барес. За подписването му има решение на Общински съвет-Казанлък от 28 май 2018 г.

С изграждането на тази индустриална зона се цели привличането на инвеститори, на които им се предлагат терени с изградена инфраструктура за развитие на бизнеса. На практика, Община Казанлък предоставя земята, а при поява на първия инвеститор „Национална компания индустриални зони” изгражда инфраструктурата върху нея. Инвеститорите купуват тези терени, но при определени условия – срок за изпълнение на инвестицията от 3 до 5 години, срок за поддържане на инвестицията, срок за достигне размера на инвестицията, работна ръка и други.

„Ако в срок от 3 години инвеститорът не отговаря на тези условия, земята се връща обратно, т.е. той връща терена”, поясни тогава Антоанета Барес.

От справката в „Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ ЕАД) е видно, че Компанията управлява шест действащи проекта – в София, Бургас, Видин, Русе, Свиленград и Варна. Пет проекта са в развитие – в Суворово (до Варна), Кърджали, Телиш, Карлово и Стара Загора, съвместно с Общината, и са налице още 5 общински терена.