Новият дневен център за подкрепа отваря врати днес

П О К А Н А

 Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова и нейният екип Ви каним на заключителна пресконференция и официално откриване на обект „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ в град Казанлък. Ще бъдат представени напълно оборудваната стая за психо-сензорна терапия и зала за рехабилитация.

Изграденият социален център е един от обектите по проект № BG16RFOP001-5.001-0037-C01 „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”.

 По време на откриването на Дневния център ще имате възможност да се запознаете и с приключените дейности по санираната от Община Казанлък ДЯ №6 „Надежда“.

 

Проект BG16RFOP001-5.001-0037-C01

„Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък“,

Финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-5.001, „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“