Проекти

Легендарното Казанлъшко Стъргало се възражда

Проектът, предложен за обществено обсъждане, което ще се състои на 17 юли 2019 г., сряда, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4, накратко включва:

„Изграждане продължение на пешеходна зона  по ул.”Генерал Скобелев” гр. Казанлък.

Ул.”Генерал Скобелев” е важна комуникационна връзка за град Казанлък, която свързва централната градска част – централен площад „Свтополис“ с парковата среда – парк „Розариум“. Продължението на пешеходна зона ще създаде възможности за плавен и хармоничен преход през градската структура, за оживяване и възраждане на предприемаческите активности, за формиране на нови социални и културни пространства, места за срещи и разходки на жителите на града, ще улесни инициативите за провеждане на различни културни мероприятия, алтернативни младежки занимания, неформални представления и събития.

Функционално обектът може да се раздели на следните зони:

  1. Пешеходна зона между две площадни пространства и новопроктирана връзка с парковата среда, която е решена модулно с повтаряеми в различен ритъм градски елементи;
  2. Площадни пространства, ситуирани на естествено формирани уширения пред съществуващи сгради и техните предблокови пространства по ул. “Генерал Скобелев”:

– Преходно пространство при кръстовището на ул. „Македония“ с ул. “Генерал Скобелев”;

– Трапецовидно площадно пространство пред  жилищни сгради с номера № 30, 32, 34, 29 на ул. “Генерал Скобелев”.

– Реконструкция облагородяване и рехабилитация на залената площ пред  жилищна сграда с номер № 31 на ул. “Генерал Скобелев”.

– Преходно пространство при кръстовището на ул. „Стара планина “ с ул. “Генерал Скобелев”.

Цялото проектно решение на пешеходната зона по ул. “Генерал Скобелев” е решено на модулен принцип. Основен водещ мотив се явяват съществуващите предблокови пространства, чието  облагородяване, оформяне и вкарване в порядък ни дава повтаряемостта на модула в план,  получавайки се насичане подчертано от различната графика на настилката. За да не бъде монотонно въздействието, са използвани и акцентирани естествените уширения пред гореизброените  жилищни сгради  и са оформени като площадни пространства и зелени площи.

По новопроектираната пешеходна част на улица  “Генерал Скобелев”е предвидено да се движат и велосипеди, което представлява екологична и икономична форма на транспорт.

Съществуващите дървета се запазват до колкото това е възможно, като около основата им се оформят със скрит бордюр зелени пространства.

Използването на ул. “Генерал Скобелев”за автомобили ще се ограничи – със специална пътна организация чрез нови пътни знаци, светлинна сигнализация и съоръжения за регулиране на достъпът. Ще се позволява преминаване на автомобили през съществуващите кръстовища и режим на достъп до частните имоти. Скоростта на местата пресичащи пешеходната зона се намалява чрез изкуствени изпъкнали задигания по ул. „Македония“, ул. „Стара планина“ .

Инсталационното обслужване на пешеходната зона по “Генерал Скобелев” се осъществява чрез обновяване на съществуващата инфраструктура – осветление, дъждоприемни шахти, високо озеленяване, част от което се запазва.

Още Новини