Предлагат промени в данъците върху доходите

Работодателите да предоставят пълна информация за всички доходи от трудови правоотношения, които са освободени от облагане, предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, качени за обществено обсъждане
Липсата на информация за част от доходите ще създаде предпоставки за неравнопоставеност между лицата при определянето на разполагаемия им доход във връзка с бъдещото им подпомагане, за целите на което се събира тази информация в НАП, обясняват вносителите на промените от Министерство на финансите.
Според тях в практиката често се констатират случаи на отклонение от данъчно облагане чрез изплащане на част от възнаграждението под формата на „необлагаем доход“ (напр. под формата на командировъчни пари), а в други погрешно даден доход се третира като необлагаем, защото е „разход“ за платеца.
Информацията за доходите от наем, която се събира в момента със справка за предоставяне на информация за изплатените през годината доходи и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски, ще се събира единствено с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, предвижда още законопроектът.

По отношение на доходите от хазартни игри към настоящия момент информация се предоставя само от предприятия по смисъла на ЗДДФЛ. По този начин е налице неравнопоставеност между част от тези, които не са установени на територията на Република България и съответно нямат задължението да подават справката, а същевременно изплащат доходи на местни физически лица по техни игрални сметки, за които също е необходимо да се събира информация.
Със законопроекта се предлага разширяване обхвата на определението „трудови правоотношения“, като към тях се причислят и тези, при които няма сключен трудов договор.
Предложението е във връзка с „прикриването“ на трудови правоотношения под формата на граждански договори, с които се укрива действителният размер на облагаемия и осигурителния доход, като внесените в бюджета данък и осигурителни вноски са в по-нисък размер. В практиката много често правоотношения, които имат всички характеристики на трудовите, се прикриват като с лицата се сключват граждански договори.
По този начин се ползват нормативно признати разходи при формирането на облагаемия доход, а също се внасят задължителни осигурителни вноски в по-нисък размер. Съдебната практика не допуска органите по приходите да квалифицират един договор като трудов, дори да са налице всички характеристики за това, което води до отмяна на актове, посочват от финансовото министерство.
Промените трябва да влязат в сила от 1 януари 2024 година.
Предлага се и освобождаване от облагане на доходите от предаване на отпадъци на вторични суровини.  В момента доходите на такива физически лица   се облагат с окончателен данък, удържан при източника от платеца на доходите.
Друга промяна ще стимулира потребителите да изискват издаването на фискален или системен бон. Затова се предлага данъчно облекчение за приспадане от общата годишна данъчна основа на 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални и системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите. Целта е да се да се постигне по-висока степен на изсветляване на някои сектори, както и да се повиши събираемостта на приходите.

Източник: Pariteni.bg