200 застрашени домакинства и деца им ще получат подкрепа по Програма “Ирис”

Програма “ИРИС” е създадена по инициатива на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Управлява се от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, а основен дарител е Фонд „Мечтата на Таня“.

В края на месец юни, сдружение „Бъдеще за децата“ получи одобрение и финансиране по донорската програма „ИРИС“ – да помогнем да повече семейства да останат Заедно!

С настъпването на новата учебна година, идва нов етап на несигурност и напрежение у много семейства – родители, деца и близки. Невъзможността да им бъдат осигурени всички необходими материали и пособия, създава предпоставки за отпадане на децата от образователната система.

Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи води до напрежение в семействата, създават се конфликти между родителите, което от своя страна, увеличава възможността за криза в семейството, което ще постави децата в риск.

Отново мобилизирахме силите на всички социални партньори, като екипът на Сдружението, инициира разговори и потърси съдействие от Община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“, както и от кметовете на малките населени места. Целта ни бе да достигнем до истински нуждаещите се семейства, които да бъдат подпомогнати с хранителните пакети и психо-социална подкрепа.

Проверихме всички доставчици на необходимите ни артикули, като се започне от хранителните продукти, през хигиенните препарати и храни за малки деца, до учебните помагала и консумативи, като естествено търсихме икономически най–изгодна цена.

Екипът на организацията и специалистите от социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, започнаха да разпределят и доставят вече, пакети с хуманитарна помощ за крайно нуждаещи се семействата – дезинфектанти, хигиенни консумативи и материали, и хранителни продукти от първа необходимост.

Нашата заявка е в рамките на проекта – до 30.10.2020 г., да бъдат подкрепени 200 застрашени домакинства и техните деца. Проектът ще ни позволи да осигурим не само за основните нужди на децата и техните семейства – от храна и хранителни продукти до хигиенни материали, учебни помагала, материали за работа в дома, но и – консултиране и социално-психологическа подкрепа за семействата, които към този момент не ползват общности социални услуги.

В следващия един месец ще бъдат пакетирани и раздадени учебните помагала и консумативите за деца – от 3 до 18 години, зависимост от потребностите и възрастта им. Много деца и след отпадането на карантината, си останаха по домовете и не посещават детска градина, и следователно техните родители или са преустановили временно трудовите си правоотношения, или са ги прекратили.

Сега за всички тях предстои реадаптация към „нормалния“ ритъм  и ежедневие. Нашите специалисти ще се опитат да ги подготвят и направят момента на излизане от социалната изолация за децата и техните родители да бъде по-плавен и без емоционални сътресения.

Това е вторият проект, който екипът на сдружението реализира, в подкрепа на кризата след обявяването на пандемията COVID-19.

През месец април, получихме подкрепа и финансиране от фонд „Обединени срещу  COVID 19“ за хуманитарна подкрепа /хранителни продукти и дезинфектанти/, от нея пряко се възползваха 200 семейства с деца, като диапазона на възрастта  на децата варира от 0 до 18 години, а общият брой – 385.

Текст и снимки: Невена Трифонова

Свързана публикация

„Бъдеще за децата“ с проект в подкрепа на семейства в риск