Носталгията – нещо като кон с капаци

На последната сесия на Общински съвет – Казанлък кметът Галина Стоянова предложи на общинските съветници за гласуване решението за удължаване срока за предявяване на Запис на заповед за авансово плащане по проекта, допустимо за Общината, като бенефициент на проект “Интегриран градски транспорт на град Казанлък” – Етап 1.

Кандидатите по транспортни проекти по ОПРР 2014 – 2020 имат възможност да удължат сроковете за изпълнение до 48 месеца и сега се налага срокът от 26 месеца да стане 48 месеца. Общински съвет – Казанлък даде своето съгласие на последното си заседание.

До тази ситуация и риска от забавяне на проекта с електробусите се стигна след подаден сигнал към Комисия за защита на конкуренцията. От комисията считат, че офертите и на двете фирми не отговарят на изискването и прекратяват процедурата. Още на 02 март 2018 година, Община Казанлък обявява обществена поръчка за доставка на електробуси. В срока за подаване на оферти не са подадени такива и поръчката е прекратена на 04 май 2018г. На 08 ноември 2018 г. Община Казанлък обявява повторно обществената поръчка, по която са получени 2 оферти.

Фирмите, които подават оферти са „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД и „Уаншиян аутомобил Европа“ ЕАД. Няколко месеца по късно, на 05 март т.г., Кметът издава решение за класиране на участниците и избор на изпълнител в полза на „Уаншиян аутомобил Европа“ ЕАД. На 14 март, в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба срещу Решението за избор на изпълнител от „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД. След този сигнал, едва на 09 май, КЗК издава решение Общината да отстрани и двамата участници и да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка.

От решението на КЗК се разбира, че едната фирма е подала в офертата си невярна информация, а другата фирма е дала два пъти по-висока цена от прогнозната стойност. „Българска автомобилна индустрия“ ЕАД обжалва решението на КЗК пред Върховния административен съд и е насрочено съдебно заседание за 16 септември т.г. Процедурата изобщо не свършва до тук. Очаквана дата за Решение на съда е 16 октомври, а дата за Прекратяване на процедурата – 17 октомври. На 01 ноември 2019 година се очаква да бъде обявена нова процедура.

Третият опит за получаване на оферти, работа на комисията и издаване на Решение за избор на изпълнител ще бъде около 01 февруари 2020г. Поради тази причина на последната сесия Общински съвет – Казанлък гласува удължаване на срока за изпълнение на проекта, тъй като поставеният досегашен краен срок по “Интегриран градски транспорт на град Казанлък” – Етап 1 бе до 23 май 2020 г. Финансирането възлиза на обща стойност 3 690 050.96 лв., от които 503 613.33 лв. трябва да бъдат собствен принос на Община Казанлък. Забавата на закупуването на електробусите поради административните процедури е причината, поради която Общината удължава с още 6 месеца споразумението си с транспортните фирми в Казанлък. Желанието на носталгично настроените казанлъчани да бъдат възстановени старите тролеи няма как да бъде удовлетворено. Не само огромната цена за мрежата, ново депо, нова работилница, но най-вече, защото тролейбусната мрежа и тролейбусните стълбове от много години са частна собственост.

Точно за това Общината прибягва към модерно и екологично решение – електробусите. Старата тролейбусната мрежа става собственост на фирма “Кумакс Инвест“ ЕООД още през 2004 година, по времето на друг управник на Казанлък. В тази мрежа са включени подземни и надземни съоръжения, контактна мрежа, кабелните линии, включително уличните стълбове и фундаментите. През 2018 година, частната фирма „Кумакс Инвест“ продава тролейбусната мрежа на друга частна фирма – „Бозав“ ЕООД от гр. Ямбол,.

Фирмата подава документи в Община Казанлък и за момента премахва само въздушната част от контактната мрежа, която притежава, като има право да демонтира и всичките й останали компоненти, включително и стълбовете, на които е монтирано уличното осветление на града. „Въпреки трудностите, пред които ни изправя реализацията на проекта за интегриран градски транспорт в Казанлък аз и моят екип ще продължим усърдно да работим за това казанлъчани да се сдобият с модерен екологичен градски транспорт. Още през 2016г. ние получихме тяхната подкрепа за въвеждането на електробуси по време на общественото обсъждане и въпреки спънките ще направим всичко възможно да реализираме проекта.“, коментира Кметът на Казанлък.