ЗПК “ИСКРА-1” Общо събрание

ОБЯВА
УС на ЗПК „Искра – 1”, гр. Казанлък кани своите член-кооператори на годишно отчетно Общо събрание, което ще се проведе на 22.08.2020 г. от 12:00 часа в салона на ресторант „Капитал“, гр. Казанлък.
При липса на кворум, Събранието ще се проведе на същото място един час по-късно и при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Утвърждаване решенията на Управителния Съвет приети на месечните събрания на Кооперацията.
2. Отчет за дейността на Кооперацията през 2019 г. и приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
3. Приемане на производствената програма за дейността на Кооперацията през стопанската 2019-2020 г.
4. Утвърждаване решенията на Управителния съвет за приемане и освобождаване на член-кооператори.
5. Освобождаване от отговорност на Председателя на Кооперацията и членовете на Управителния и Контролния съвет за отчетния период.
6. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на Кооперацията и УС за сключване на договори за кредити с Банки, ДФ „ Земеделие”, юридически и физически лица за закупуване на техника, разпореждане с ДМА и ново строителство.
7. Други
От Управителния Съвет на ЗПК ИСКРА -1
забележка: обяватя е публикувана на https://vestnikiskra.com/обява/zpk-iskra-1-obshto-sabranie/ в 11:52 ч. на 05.08.2020