За онези читатели, които продължават да питат без да четат

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,

Във връзка със зададените от Вас въпроси, отразени в писменото Ви питане по чл. 107, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, с входящ № ОС_3009/19.07.2019 г. касаещо Парк „Северен“ (Парк „Стадиона“), Ви уведомявам за следното:

  1. В проектна готовност ли е изграждането на Парк “Северен“ /Парк стадиона/ в УПИ I – за парк северозапад, местност „Крайречен – II“, кв. 428 по плана на град Казанлък и търси ли се източник за финансирането на обекта?

В рамките на проект „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ по процедура BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бе изготвен пълен работен проект за възстановяване на парк „Северен“ (парк „Стадиона“) по реда на ЗУТ, Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, Наредба № 4/1.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания, Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и друга свързана подзаконова нормативна уредба.

В този смисъл Община Казанлък има пълна проекта готовност да реализира изграждането на парк „Северен“.

Що се отнася до финансирането на обекта, необходимата инвестиция е в размер на        3 218 351,21 лв. – сума, която е значителна по своя размер и не е възможно да се осигури от бюджета на Община Казанлък.

Със стартиране на настоящия програмен период, Община Казанлък активно търси възможности за финансиране на проекта за възстановяване на парк „Северен“ (парк „Стадиона“).

В рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е изчерпан определения от програмата ресурс безвъзмездна финансова помощ (БФП) за проекти за градска среда.

Община Казанлък осъществи контакт и с Фонд за устойчиви градове (ФУГ) в търсене на възможности на финансиране възстановяването на парк „Северен“ (парк „Стадиона“). Становището на ФУГ е, че същият би могъл да се финансира с финансов инструмент – кредит, в който случай обаче задължително условие е проектът да генерира приходи, които да гарантират финансовата му жизнеспособност и възможността за изплащане на месечните вноски по евентуален дългосрочен кредит в размер на над 3 218 351,21 лв. за изграждане на парка.

В тази връзка, Община Казанлък продължава да търси източници на финансиране за изграждането на парк „Северен“ (парк „Стадиона“).

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДРУМЕВА,

 Благодарим Ви за проявения интерес по темата!

Надяваме се, че той е свързан с желанието Ви да придобиете опита, който имаме ние – общинска администрация – Казанлък, по този и редица други проекти, които вече сме реализирали, за да бъдете и Вие в полза на казанлъшката общественост.

Като бивш ръководен кадър в няколко администрации, сама сте се убедили, че пътят от създаването на един проект до неговата реализация е дълъг, като понякога продължава повече от един кметски мандат.

Вглеждането Ви днес в дейността на общинска администрация – Казанлък, приемаме като даване на висока оценка за това, че сме се доказали във времето в реализирането на различни проекти.

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък